พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

 

 

พลเอก ธงชัย  สาระสุข

ผู้บัญชาการ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

       1-223

 พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาภาค 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ผู้เข้าชมขณะนี้้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบแปลภาษา

สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงาน ของ นพค.53 สนภ.5 นทพ.
เขียนโดย Administrator   

S__21110813

  เมื่อ 4 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย  ผบ.นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของ นพค.53 
สนภ.5 นทพ.ณ ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศีรสะเกษ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล
โดยรับฟังบรรยายผลการปฏิบัติงาน,ตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด,
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ พร้อมกระทำพิธีเปิดป้าย “บ้านผักตบชวา
หลังแรกของโลก” เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้นำไปใช้ประโยชน์และขยายผล
ให้กับชุมชนต่อไป เยี่ยมชมภายในบ้านผักตบชวาตัวบ้านสร้างจากวัสดุที่มีส่วนผสมของผักตบชวา อาทิ ฝ้าเพดาน,
อิฐดินประสาน,อิฐมอญ,แผ่นพื้นทางเท้า,งานจักสาน,วอล์เปเปอร์ 3 มิติ(Wallbord),เฟอร์นิเจอร์และงานศิลปะ
ผักตบชวารวมทั้งเยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์ที่หน่วยฯได้คิดค้นและพัฒนา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บ การขนย้าย
และแปรรูปผักตบชวา ให้กับราษฎร ได้แก่ จักรยานดัดแปลงปั่นเพื่อดึงผักตบชวา,เครื่องดึงผักตบชวาจากรถไถนา
เดินตาม,รถยนต์ขนาดเล็กจากเครื่องยนต์ 4 จังหวะ และจักรยานปั่น 4 ล้อ แบบประหยัดพลังงานสำหรับขนย้าย
ผักตบชวา,เครื่องบดสับผักตบชวา,เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย,นอกจากนี้ภายในบ้านผักตบชวายังมีสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ผักตบชวา ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางจอทีวีระบบสัมผัส เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจสามารถ
สืบค้นข้อมูลที่ต้องการทราบรายละเอียด โดยสามารถสแกน QR CODEเพื่อเข้าสู่ Web Site ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงฯ ในระบบ On Line นอกจากนั้นได้เยี่ยมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯภายในหน่วยฯ
และตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 
ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.56 สนภ.5 นทพ.
เขียนโดย Administrator   

IMG_3493

  เมื่อ 3 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. และคณะ ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.56 สนภ.5 นทพ. โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วย และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และแปรรูปข้าวปรอดสารพิษ บ้านบัวเทียม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันของ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ในการพัฒนาขับเคลื่อนที่การพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า และลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทั้งนี้ได้ยึดหลักการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในการนี้ ผบ.นทพ. และคณะ ได้กรุณากล่าวเยี่ยมเยือน ทักทายให้กำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งกรุณาร่วมกิจกรรมการหว่านข้าวหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 , ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่อีกด้วย โดยมี ผอ.สนภ.5 นทพ. ,ผบ.นพค.56ฯ , นายอำเภอเดชอุดม, หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านบัวเทียม ม.9 ต.กลาง อ.เดชอุดม จว.อ.บ.

 
ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.51 สนภ.5 นทพ.
เขียนโดย Administrator   

7896

  เมื่อวันที่ 3 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ.และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.51  สนภ.5 นทพ.โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและตรวจสภาพแวดล้อมภายในหน่วย พร้อมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสนับสนุนโครงการ รร.ตชด. ตามนโยบาย ผบ.ทสส. ณ.ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ.ภูดานกอย  ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จว.อำนาจเจริญ โดยได้มอบสิ่งของให้กับนักเรียน และทำพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นทางลาดยาง แบบ Cape Seal กว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 0.285 กิโลเมตร และโครงการก่อสร้างลานกีฬา หนา 0.1 เมตร ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 35 เมตร ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย และชาวบ้านของตำบลคำโพน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  โดยมี ผอ.สนภ.5, ผบ.นพค.51, นายอำเภอปทุมราชวงศา, ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 และผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

 
ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
เขียนโดย Administrator   

71341

  เมื่อ 27 เม.ย.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย เสธ.สนภ.5 นทพ. เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือน เม.ย.61 โดยมี วิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.น.ม. เป็นประธาน ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จว.น.ม.

 
การประชุม ฝอ.สนภ.5 นทพ.
เขียนโดย Administrator   

IMG_3990

  เมื่อ 26 เม.ย.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.5 นทพ. เป็นประธานการประชุม ฝอ.สนภ.5 นทพ. เพื่อสั่งการและหารือแนวทางการปฏิบัติงานของ สนภ.5 นทพ. ในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมพุ่มแก้ว สนภ.5 นทพ. ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จว.น.ม.

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 7 จาก 97
24216
 
สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เลขที่ 57 หมู่ 6 ตำบล ภูหลวง
อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา 30150 โทรสาร 044 - 756378
ลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาภาค ๕. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
 

ลงนามถวายพระพร

ประชารัฐ1

 โครงการประชารัฐ


ไทยนิยม

   คู่มือ โครงการไทยนิยมยั่งยืน

111179

สำนักงานพัฒนาภาค 5

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

po

QR Code เว็บไซต์ สนภ.5 นทพ.

QR-Code web 5

http://sdo.rtarf.mi.th/new/